21 שנות נסיון בדיני עבודה
הטרדה מינית, אפליה בעבודה
אודות »
21 שנות נסיון בדיני עבודה הטרדה מינית, אפליה בעבודה
אודות »

נוהל הבקשה לקבלת היתר לפיטורים ממשרד התמ"ת

בעמוד זה אני מביאה את נוהל הבקשה להיתר כלשונו. באתר תוכלו לראות הסברים על הליך הבקשה ועל זכויות העובדת המפוטרת. חשוב להדגיש עניין שעליו אני נשאלת מדי יום: משרד הכלכלה לא יכול להחליט בבקשה להיתר בלי לשמוע את העובדת
מתי צריך לבקש היתר לפיטורים מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה?
 • עובדת בהריון, קבועה, ארעית או זמנית שעבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה 6 חודשים לפחות;
 • עובדת או עובד הנמצאים בתקופה של שישים ימים לאחר תום חופשת לידה;
 • עובדת הנמצאת בתקופה של שישים ימים לאחר היעדרותה בשל מצבה הרפואי בתקופה המאושרת על-ידי רופא ושאינה עולה על שישה חודשים מתום חופשת הלידה;
 • עובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום מתום חופשת הלידה במהלך תקופה שאינה עולה על רבע מהתקופה שהועסקו לפני היציאה לחופשת לידה (לגבי עובד, לתקופה שהועסק לפני יום הלידה) ובלבד שכל תקופת ההיעדרות לא תעלה על 12 חודשים מיום הלידה. האמור מתייחס לתקופת החופשה ללא תשלום וכן, לתקופה של 60 ימים לאחר חזרתם מהחופשה ללא תשלום;
 • בעת היעדרות ללא תשלום של עובדת מניקה בתקופה שמיום תום חופשת הלידה ועד שישה חודשים מיום הלידה, אם נאסרה העסקתה מכוח הוראות החוק, וכן, בתקופה של שישים ימים לאחר סיום ההיעדרות האמורה;
 • בעת היעדרות עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות לקראת ילדם הראשון או השני מאותו בן זוג, בזמן היעדרם ובתקופה של 150 ימים לאחר תום ההיעדרות. כל עוד לא עברו שנתיים מיום תחילת ההיעדרות באותו מקום עבודה. הוראה זו תחול גם על הורים שיש להם ילדים מבני זוג קודמים והם נמצאים בטיפולי פוריות לקראת ילדם הראשון או השני מבן הזוג הנוכחי;
 • במהלך תקופה שמתחילת טיפולי הפוריות, ללא היעדרות, ועד 150 ימים לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריות, לפי המאוחר ובלבד שעבדו אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה לפחות 6 חודשים. הגנה זו תחול אם הודיעו העובדת או העובד על הטיפולים למעביד עד שלושה ימים ממועד הודעת הפיטורים או הודעה מוקדמת לפיטורים (המוקדם מביניהם) והביאו אישור רפואי מהרופא המטפל עד 14 ימים ממועד ההודעה;
 • בעת היעדרות של עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות, במהלך תקופת ההיעדרות ובתקופה של 90 ימים לאחר סיום ההיעדרות אם עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה לפחות שישה חודשים ואם נעדרה מהעבודה תקופה שאינה עולה על שישה חודשים מתוך שנים עשר חודשים מתחילת השהייה במקלט.
אסור לחלוטין ואין לשר סמכות להתיר פיטורים בתקופות אלה:
 • פיטורי עובדת במהלך חופשת הלידה;
 • פיטורי עובדת במהלך תקופת היעדרותה בשל מצבה הרפואי אחרי הלידה עד שישה חודשים לאחר תום חופשת הלידה. 
הבקשה להיתר - על טופס בקשה
מעביד צריך להגיש בקשה בהתאם לטופס הבקשה. לבקשתו יצרף מסמך המנמק את בקשתו שבו יטען כל טענה הקשורה עם הפיטורים/פגיעה בהיקף משרה/בהכנסה, יחסי העבודה, נסיבות ההליכים שהובילו וקדמו להחלטה להגיש הבקשה.

קראו עוד באתר עו"ד מיה צחור: 
שאלות ותשובות על פיטורים בהריון | פיטורים אחרי חצי שנה בעבודה |  איך מוכיחים אפליה   
           


לקביעת פגישה לייעוץ משפטי »


המעביד צריך למסור העתק לעובדת
בקשת המעביד על נספחיה תימסר לעובדת, טרם הגשת הבקשה להיתר. עם הגשת הבקשה, ימציא המעביד אישור חתום בידי העובדת המעיד כי קיבלה את בקשת המעביד על נספחיה.

סירבה העובדת לקבל את המסמכים מהמעביד או להצהיר כי קיבלה את מסמכי הבקשה, יצרף המעביד אישור המעיד כי שלח המסמכים, אל העובדת, בדואר רשום.
כשהמעביד קבלן כוח אדם
היה והמעביד הינו קבלן כוח אדם, חובת מילוי ושליחת טופס הבקשה, על נספחיו, חלה עליו. אם העובדת עבדה אצל המעסיק בפועל לפחות שישה חודשים יוודא המעביד, כי המעסיק בפועל ממלא את טופס הבקשה על נספחיו, מצרף מסמך המנמק את טיעוניו לבקשה, ומחזירו אליו, כאשר כל פרטיו מולאו כו כנדרש. המעביד (קבלן כוח אדם) יעביר אל האחראי את טופס הבקשה, כאשר וידא כי כל פרטיו מולאו בו כנדרש.

האמור בפסקה זו לא יחול אם העובדת עבדה פחות משישה חודשים אצל המעסיק האחרון בפועל ועל קבלן כוח האדם להגיש את הבקשה ללא בקשת המעסיק בפועל.
מסמכים חסרים
אם המעביד הגיש בקשה מבלי להמציא את כל המסמכים, האסמכתאות או הפרטים הדרושים בהתאם לעילה המוגנת בחוק והסיבה לבקשה, , תוחזר הבקשה לפונה להשלמת המסמכים בתוך 7 ימי עבודה. עם הגשת המסמכים החסרים ימציא המעביד, בנוסף, אישור חתום בידי העובדת המעיד כי קיבלה את המסמכים החסרים הרלוונטיים.

לא הומצאו המסמכים החסרים בתוך 10 ימי עבודה, תוחזר הבקשה לפונה. יובהר כי מועד הגשת הבקשה יהי המועד שבו נפתח תיק הבקשה. קביעת מועד לזימון תתבצע רק לאחר קבלת טופס הבקשה כאשר כל פרטיו מולאו בו, וצורפו כלל המסמכים והאסמכתאות כנדרש.
זימון לגביית גרסה
הזימון לגביית גרסה יישלח לעובדת בדואר רשום ולמעביד והמעסיק בפועל בדואר אלקטרוני.

בקשה לדחיית מועד הזימון צריכה להיעשות בהקדם ובכתב (בדואל או בפקס), תוך מתן נימוקים לדחיה. אושרה הבקשה, יקבע מיידית מועד זימון חדש.

לא ייקבע מועד חדש למתן גרסה אם לא התייצבו המעביד או העובדת במועד המתוכנן לכך ללא הודעה מראש, או הסבר בכתב.

היה ומי מהצדדים לא התייצב, ייחשב הדבר כוויתור על זכותו למתן גרסה .
העובדת צריכה להגיב לטענות המעביד - בכתב
עובדת שלגביה הוגשה הבקשה להיתר נדרשת להגיב לטענות המעביד בכתב. גרסת העובדת תישלח לאגף עם טפסי אישור הזימון, בדואר רשום, לא יאוחר מ- 12 ימים לפני המועד שנקבע לגביית גירסה בפני האחראי.
מה צריכה לכלול תגובת העובדת?
 • תגובת העובדת לטענות המעביד בצרוף אסמכתאות;
 • אישור או ויתור על השמעת גרסה בפני האחראי;
 • בתשובת העובדת יצויין האם היא מעוניינת בשירותי תרגום לשפה זרה בעת הליך גביית הגרסה;
 • אישור כי העתק מגרסתה, בצרוף אסמכתאות, לטענות המעביד נשלח אל המעביד ואל המעסיק בפועל (אם קיים) בדואר רשום.
תשובת המעביד לגרסת העובדת
מעביד נדרש להעביר לאחראי אישור או ויתור על השמעת גרסה בפני האחראי.
תגובת המעביד לטענות העובדת תישלח לאגף בתוך 3 ימים מיום קבלת ההתייחסות.
במקרה שכל הצדדים מסרו גירסתם בכתב ומוותרים על השמעת גירסתם בפני האחראי, תינתן החלטת הממונה על יסוד המסמכים שבפניה.
הליך גביית גרסה מהמעביד ומהעובדת
מסירת הגרסאות בפני האחראי הינה בכפוף לטיעונים כפי שהובאו בבקשת ההיתר וקיבלו את התייחסות הצדדים. כלומר, אי אפשר להיזכר בשלב זה בסיבות נוספות.

המעביד והעובדת רשאים להיות מלווים על ידי עורך דין או נציג ארגון עובדים ומעבידים בעת מתן הגירסה. הם צריכים להמציא ייפוי כוח המעיד על ייצוגם על ידי עורך הדין, אשר יציג עצמו עם תעודת עורך דין. יחד עם זאת, האחראי רשאי לאסור על עורך הדין להיות נוכח בעת מתן גרסה, אם מצא כי נוכחותם פוגעת ביכולת הבירור של העובדות לאמיתותן.

יובהר כי אין עורך הדין רשאי להעביר גרסה או להשיב לשאלות האחראי במקום נותן הגרסה.

גביית גרסה ממעביד ועובדת שאינם דוברי עברית תיעשה באמצעות מתורגמן מוסמך מטעם המשרד.

גביית גירסה מהמעביד ומהעובדת תימסר בנפרד. ראשית תגבה גירסה מהמעביד ולאחר מכן תגבה גירסה מהעובדת, למעט במקרים חריגים בהם נדחה המועד לבירור על ידי המעביד, ובלבד שהעובדת הסכימה למסור גרסתה לפני המעביד.

בעת גביית גרסה מעובדת המועסקת בידי קבלן כוח אדם, תימסר גרסת המעסיק בפועל לאחר מסירת גרסתו של קבלן כוח האדם.

האחראי ינהל פרוטוקול הליך מסירת הגרסה. בסיומו, יתן האחראי אפשרות למוסרי הגרסה להוסיף על האמור כל פרט אשר יש לדעתם משקל לקבלת החלטה.

לאחר סיום גביית הגירסה יקרא נותן הגרסה את גירסתו ויאשר בחתימתו את הכתוב בפרוטוקול.
השלמת הבירור
האחראי מוסמך לנקוט בצעדי בירור נוספים, גם לאחר גביית הגירסה כולל בקשה לצדדים להשלמת מסמכים, ככל שהדבר דרוש.

אסמכתאות נוספות, באם נדרשו, יומצאו לאחראי בתוך שלושה ימי עבודה מיום הדרישה. האחראי יוודא העברת האסמכתאות הנוספות אל הצדדים לפי העניין.

אי מסירת האסמכתאות כאמור, ייחשב כוויתור על כל טענה המבוססת על אותה אסמכתא.
החלטה הממונה
מצא הממונה כי נדרשות השלמות נוספות, יחזיר את התיק לאחראי להשלמת החסר בתוך שבעה ימי עבודה.

הממונה יתן החלטתו המנומקת בתוך שבוע ימים מהיום שקיבל את התיק מהאחראי לאחר ההשלמה.

תשובה סופית לבקשת היתר, הכוללת את כל המסמכים והאסמכתאות הנדרשות, כולל ההשלמות, ככל האפשר, תוך 30 ימי עבודה, בממוצע, מיום קבלת הבקשה.

במקרה של ויתור כל הצדדים הנוגעים בדבר על השמעת גירסתם בפני האחראי, תינתן תשובה סופית לצדדים בתוך 7 ימי עבודה מיום קבלת טופס הבקשה כאשר כל פרטיו מולאו בו, צורפו כלל המסמכים והאסמכתאות כנדרש לרבות הצהרות הוויתור.

לאחר מתן החלטת הממונה, רשאי כל צד לצלם את כל החומר הרלבנטי בעניינם, להגשת ערעור. יש לתאם מועד עם האחראי.

יתאפשר ליווי מארגונים העוסקים בזכויות בעבודה במסגרת ההליך.

הממונה על עבודה נשים במשרד הכלכלה תוכל לדחות את מועד כניסת פיטורים לפועל על מנת לשמור על הרציפות התעסוקתית של העובדת.
ערעור
הרואה עצמו נפגע מהחלטת הממונה, רשאי לערער על ההחלטה בבית הדין לעבודה בתוך 45 יום מיום שהגיעה ההחלטה לידיעתו.

פיטורים בהריון - שאלות ותשובות

תשובות לשאלות נפוצות בנושא פיטורין בהריון   המשך קריאה »

פיטורים של עובדת בהריון העובדת יותר מחצי שנה

פיטורים בהריון אחרי חצי שנה בעבודה. הליך קבלת ההיתר, האם שומעים את העובדת, מה הקשר לקיצוצים וידיעת המעביד על ההריון ועוד. מדריך   המשך קריאה »

פיטורים בהריון של עובדת פחות מחצי שנה

פיטורים בהריון של אשה העובדת פחות משישה חודשים, בגלל ההריון, מתי אפליה פסולה   המשך קריאה »

פיטורים בהריון בהסכם לתקופה קצובה - מתי צריך היתר

בהסכם לתקופה קצובה של פחות מ-12 חודש, לא צריך לבקש היתר כשמפטרים בהריון גם אם חלפו שישה חודשים בעבודה   המשך קריאה »

היתרון של הסכם זמני למחפשות עבודה בהריון

התועלת שבהסכם לתקופה קצובה לנשים בהריון המחפשות עבודה   המשך קריאה »

פגעו בזכויותיכם? חכו לפני שאתם מראים למעסיק את החוק

כשמעסיק מפטר ללא היתר, למשל, מוטב להתייעץ לפני שמראים לו מה אומר החוק   המשך קריאה »

המעביד מפטר בהריון ואחר כך מתחרט

המעביד מפטר בהריון ואחר כך מתחרט. מה עושים עכשיו?   המשך קריאה »

האם צריך לתת אישור הריון למעביד המבקש לפטר?

אין די באמירה של עובדת כי היא בהריון כדי להקים חובה לקבלת היתר לפיטורים. עליה להציג אישור רפואי אם היא מתבקשת   המשך קריאה »
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין הטרדה מינית בעבודה
דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה 2002 - 2016
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין הטרדה מינית בעבודה, דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה 2002 - 2016 developed by: roimil.com
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין
הטרדה מינית בעבודה דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה
2002 - 2016
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, לפי עובדותיו ונסיבותיו של כל מקרה, וכל העושה שימוש במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, לפי עובדותיו ונסיבותיו של
כל מקרה, וכל העושה שימוש במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי,
לפי עובדותיו ונסיבותיו של כל מקרה, וכל העושה שימוש
במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
developed by: roimil.com