21 שנות נסיון בדיני עבודה
הטרדה מינית, אפליה בעבודה
אודות »
21 שנות נסיון בדיני עבודה הטרדה מינית, אפליה בעבודה
אודות »

פיטורים של עובדת בהריון העובדת יותר מחצי שנה

החוק אוסר פיטורים של עובדת בהריון העובדת חצי שנה בעבודה, אלא בהיתר של משרד הכלכלה (משרד התמ"ת). ההוראה חלה על עובדת קבועה, או ארעית, ובלבד שעבדה באותו מקום עבודה ששה חודשים לפחות. 

משרד הכלכלה (משרד התמ"ת) אמור לשמוע גם את המעביד וגם את העובדת (בדרך כלל את המעביד קודם) ולהחליט אם לתת תוקף לפיטורים. משרד הכלכלה לא יתיר את הפיטורים אם הם בקשר להריון.
משרד הכלכלה (התמ"ת) לא מקבל החלטה בלי לשמוע את העובדת
מעביד לא יכריז במשרד הכלכלה כי הוא פיטר עובדת בגלל הריונה. תמיד יהיו סיבות אחרות, כמו קיצוצים, תיפקוד לקוי, בעיות משמעת, אי דיוקים וכו'.

לעובדת הזכות להגיב על הטענות שהעלה המעביד. זו שאלה שאני נשאלת כמעט מדי יום ולכן אני מדגישה: אין דבר כזה המעסיק אמר לי שהוא מסדר היתר ואין לו בעיה להשיג היתר. משרד הכלכלה (התמ"ת) לא יתן היתר בלי לשמוע קודם את העובדת, מה טענותיה ומה יש לה לאמר.

זומנת לשימוע לפני פיטורים ואת בהריון?אם את עובדת יותר מששה חודשים במקום העבודה על המעסיק לבקש היתר לפיטורים ממשרד הכלכלה. מה תוכלי לטעון נגד קבלת ההיתר? ייעוץ משפטי לגיבוש טענות העובדת, כתיבת מכתב תגובה למשרד הכלכלה, ייצוג משפטי והגשת תביעות.
לפניות לעו"ד מיה צחור »

ומה אם אין קשר בין ההריון לבין הפיטורים?
חשוב להדגיש כי עובדת יכולה ליהנות מהגנה על מקום עבודתה בהריון, גם אם אין קשר בין הפיטורים לבין ההריון. מעבידים נוטים לעיתים לטעות כי אם הפיטורים לא קשורים בהריון, למשל כאשר העובדת הודיעה רק בשימוע על ההריון, אז לא תהיה בעיה לקבל היתר. זה לא נכון. למשרד הכלכלה (משרד התמ"ת) יש שיקול דעת אם להתיר פיטורי אשה בהריון, גם אם המעביד החליט לפטר שלא בגלל ההריון.
פיטורים - גם אי חידוש חוזה?
פיטורים לפי חוק עבודת נשים המצריכים היתר משרד הכלכלה כוללים אי חידוש חוזה לתקופה קצובה של יותר מ-12 חודשים, או אי חידוש חוזה לתקופה קצובה הפחותה מ-12 חודש, המאריך תקופת העסקה קודמת.
אם עובדת עבדה במקום העבודה שבעה חודשים לפי חוזה לתקופה קצובה והיא בהריון, לא צריך היתר של משרד הכלכלה.
יש בזה יתרון, גם לנשים העובדות. ואסביר. נשים בהריון מחפשות עבודה בזמן ההריון, אפילו עבודה זמנית, שיהיה להם מקור פרנסה עד ללידה. אם היה חל איסור לפטר אותן אחרי שבעה חודשים נניח, אז מעבידים היו נרתעים מלהעסיקן. כך אפשר לעשות חוזה לתקופה קצובה, ואז אין את החשש מאיסור הפיטורים.

לפניות לעו"ד מיה צחור לתיאום ייעוץ משפטי לחצו כאן »


קבלן כוח אדם לא מספק עבודה - צריך היתר?

כן. הפסקה זמנית של ההעסקה על ידי קבלן כוח אדם משמעם פיטורים המצריכים היתר ממשרד הכלכלה, כאשר העובדת בהריון.

קיראו עוד באתר עו"ד מיה צחור:

ומה אם המעביד כלל לא ידע שהעובדת בהריון בשעה שפיטר אותה?
גם אז עליו לבקש היתר לפיטורי אשה בהריון ממשרד הכלכלה. עניין הידיעה הוא רק אחד השיקולים בהחלטה. כבר היה לי מקרה שעובדת גילתה שהיא הרה אחרי שפוטרה, בזמן ההודעה המוקדמת, ומשרד הכלכלה  לא אישר את הפיטורים. תלוי בנסיבותיו של כל מקרה.
סנקציות כספיות נגד מעביד המפטר בלי היתר
בינואר 2006 תוקן חוק עבודת נשים במטרה להגביר את הסקנציה נגד מעבידים המפטרים עובדות בהריון ללא היתר ממשרד הכלכלה. החידוש העיקרי: אם בית הדין מצא שהעובדת פוטרה ללא היתר, הוא יפסוק פיצויים ששיעורם לא יפחת מ-150% מהשכר שהיה מגיע לה במהלך התקופה המזכה. תקופה מזכה היא התקופה שתחילתה ביום הפיטורים או ביום שלמעביד נודע שאסור לו לפטר וסיומה בתום התקופה שבה חלה הגבלת הפיטורים, או ביום שבו ניתן בסופו של דבר היתר.
פגיעה בהיקף המשרה
חוק עבודת נשים אוסר פגיעה בהיקף המשרה של עובדת הרה, העובדת חצי שנה במקום העבודה, באופן העלול להקטין את הכנסתה, אלא בהיתר של משרד הכלכלה. משרד הכלכלה לא יתיר פגיעה כזו אם היא בקשר להריון.

האיסור לפגוע בהכנסה חל על כל העילות שבהתקיימן עובדת או עובד מוגנים מפני פיטורים הריון (כמו למשל אחרי חופשת הלידה, או בזמן טיפולי פוריות). אסור לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסת העובדת, זאת על מנת למנוע מצבים בהם מעבידים פוגעים בהכנסה אך לא פוגעים בהיקף המשרה או להיפך.

"פגיעה בהיקף משרה" היא כל פגיעה בהיקף משרה למעט שינוי זמני היקף משרה,  על פי בקשת העובד או העובדת בשל מצב רפואי ועל פי אישור רופא.
מהי פגיעה בהכנסה
"פגיעה בהכנסה" היא כל פגיעה שאינה מכוח דין או ההסכם קיבוצי וכן כל פגיעה שאינה פגיעה ברכיב שכר המשולם לעובדים בהתאם לתפוקתם ואשר לא נגרמה מסיבה התלויה במעביד.  כלומר,  אם יש פגיעה בעמלות ולא שונו סדרי העבודה של העובדת, היא פשוט הביאה נניח פחות מכירות, אין לראות בפגיעה זו כפגיעה בהכנסה לפי חוק עבודת נשים.
הפיטורים תקפים מיום מתן ההיתר. מתי המעביד יכול לקבל היתר רטרואקטיבי?
בדרך כלל ההליך במשרד התמ"ת אורך כמה שבועות. אם משרד התמ"ת מאשר את הפיטורים, הפיטורים תקפים מיום מתן ההיתר, ולא מיום בקשת הבקשה. המעביד חייב להעסיק בתקופה זו את העובדת ההרה בפועל ולשלם לה את שכרה.
מתי בכל זאת אפשר לקבל ממשרד התמ"ת היתר רטרואקטיבי, מיום הגשת הבקשה, ולא מיום מתן ההחלטה?
רק באחד מהמקרים הבאים (אגב, ההגבלות הללו תקפות גם לבקשה להתיר פגיעה בהיקף המשרה):
  • המעביד הוכיח כי לא ידע ולא היה עליו לדעת ביום הפיטורים כי העובדת בהריון.
  • המעביד הוכיח כי התקיימו נסיבות חמורות. מה זה נסיבות חמורות? למשל גניבה, או הפרת משמעת חמורה.
  • המעביד הוכיח כי הוכרז פושט רגל או ניתן לגבי חברתו צו פירוק.
  • המעביד הוכיח כי עסקו חדל לפעול. שימו לב - חדל לפעול, הפסקת פעילות שאינה זמנית, לא צמצומים ולא סגירת מחלקות. 

קיראו כאן שאלות נפוצות ותשובות על פיטורים בהריון ונוהל קבלת ההיתר ממשרד הכלכלה.

לפניות לייעוץ משפטי עו"ד מיה צחור »

נוהל להגשת בקשות להיתרים לפי חוק עבודת נשים
משרד התמ"ת פרסם בסוף חודש מאי 2010 נוהל להגשת בקשה להיתר לפי סעיף 9 לחוק עבודת נשים. בנוהל מפורט איך מגישים בקשה להיתר ומהו תהליך גביית הגרסה. החידוש העיקרי בנוהל הוא שמעביד צריך להראות לעובדת את הבקשה שהגיש למשרד התמ"ת, כלומר לתת לה העתק, והעובדת יכולה להגיב לפני הדיון, גם בכתב.
ערעור על החלטת משרד הכלכלה (התמ"ת) - לבית הדין לעבודה
הממונה על חוק עבודת נשים במשרד התמ"ת מחליטה בבקשה להתיר את הפיטורים, ואז אפשר להגיש ערעור על החלטת משרד התמ"ת בבית הדין לעבודה, בתוך 45 יום. בדרך כלל בית הדין אינו נוהג להתערב בהחלטת משרד התמ"ת ונדירות הפעמים שבהן בית הדין לעבודה מתערב בשיקולי הממונה על חוק עבודת נשים.

אם המעביד מגיש ערעור, התביעה היא נגד משרד התמ"ת ונגד העובדת. גם משרד התמ"ת וגם העובדת צריכים להגיש לבית הדין לעבודה כתב תשובה לערעור. משרד התמ"ת, באמצעות פרקליטות המדינה, מנסה להגן על החלטתו, והעובדת צריכה להתייחס גם לטענות שבינה לבין המעביד. הפרקליטות לא מייצגת את העובדת, רק את משרד התמ"ת, ולכן על העובדת להיות מיוצגת על ידי עורך דין משלה.
משרדי נותן ייצוג בהליכי ערעור מול משרד התמ"ת בבית הדין לעבודה.

פיטורים בהריון - שאלות ותשובות

תשובות לשאלות נפוצות בנושא פיטורין בהריון   המשך קריאה »

פיטורים בהריון של עובדת פחות מחצי שנה

פיטורים בהריון של אשה העובדת פחות משישה חודשים, בגלל ההריון, מתי אפליה פסולה   המשך קריאה »

פיטורים בהריון בהסכם לתקופה קצובה - מתי צריך היתר

בהסכם לתקופה קצובה של פחות מ-12 חודש, לא צריך לבקש היתר כשמפטרים בהריון גם אם חלפו שישה חודשים בעבודה   המשך קריאה »

נוהל הבקשה לקבלת היתר לפיטורים ממשרד התמ"ת

מעביד המעוניין לפטר עובדת בהריון צריך לבקש בקשה להיתר ממשרד הכלכלה ולמסור עותק לעובדת. הנה הנוהל להגשת הבקשה. העובדת צריכה לכתוב מכתב תגובה   המשך קריאה »

היתרון של הסכם זמני למחפשות עבודה בהריון

התועלת שבהסכם לתקופה קצובה לנשים בהריון המחפשות עבודה   המשך קריאה »

פגעו בזכויותיכם? חכו לפני שאתם מראים למעסיק את החוק

כשמעסיק מפטר ללא היתר, למשל, מוטב להתייעץ לפני שמראים לו מה אומר החוק   המשך קריאה »

המעביד מפטר בהריון ואחר כך מתחרט

המעביד מפטר בהריון ואחר כך מתחרט. מה עושים עכשיו?   המשך קריאה »

האם צריך לתת אישור הריון למעביד המבקש לפטר?

אין די באמירה של עובדת כי היא בהריון כדי להקים חובה לקבלת היתר לפיטורים. עליה להציג אישור רפואי אם היא מתבקשת   המשך קריאה »
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין הטרדה מינית בעבודה
דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה 2002 - 2016
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין הטרדה מינית בעבודה, דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה 2002 - 2016 developed by: roimil.com
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין
הטרדה מינית בעבודה דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה
2002 - 2016
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, לפי עובדותיו ונסיבותיו של כל מקרה, וכל העושה שימוש במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, לפי עובדותיו ונסיבותיו של
כל מקרה, וכל העושה שימוש במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי,
לפי עובדותיו ונסיבותיו של כל מקרה, וכל העושה שימוש
במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
developed by: roimil.com