21 שנות נסיון בדיני עבודה
הטרדה מינית, אפליה בעבודה
אודות »
21 שנות נסיון בדיני עבודה הטרדה מינית, אפליה בעבודה
אודות »
פיטורים אחרי חופשת לידה
מעביד חייב להחזיר לעבודה בפועל אחרי חופשת הלידה. מדריך
187,000 שקל לעובדת שהועברה מתפקידה לאחר חופשת הלידה – והתפטרה
פיטורים אחרי חופשת לידה ואחרי חופשה ללא תשלום
על מעסיק לפעול באופן אקטיבי למניעת אפליה
הרעת תנאים אחרי חופשת הלידה
אסור לפטר אחרי חופשת לידה ללא שימוע הוגן
פיצוי לעובדת שפוטרה 60 יום אחרי חופשת הלידה כי המעביד העדיף את המחליפה
פיטורי צמצום אחרי חופשת לידה
מעביד צריך להחזיר לאותה עבודה באותם תנאי עבודה אחרי חופשת הלידה
פיצוי לעובדת עקב שינוי תפקיד לאחר חופשת הלידה
שינוי תפקיד ופיטורים לאחר חופשת לידה עקב שינוי ארגוני
האם סדק ראשון בחובה המוחלטת להחזיר לאותו תפקיד לאחר חופשת הלידה
100,000 שקל פיצוי לעובדת שפוטרה כי תפקידה פוצל
כשאומרים לעובדת נמליץ לפטר אותך בתום 60 יום לאחר חופשת לידה
פסק דין: מתי שינוי תפקיד לאחר חופשת הלידה בעקבות שינוי ארגוני לא מהווה הפרה של החוק
פס"ד: 60,000 שקל פיצוי לעובדת שתפקידה שונה לאחר חופשת הלידה עקב שינוי ארגוני
פיצוי לעובדת שדחתה את ההצעה להתפטר, שבה ופוטרה
פגעו בזכויותיכן? אל תרוצו למעסיק עם החוק

100,000 שקל פיצוי לעובדת שפוטרה כי תפקידה פוצל

בפסק דין שניתן בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע (24.10.13) נפסק פיצוי של 50,000 שקל לעובדת שפוטרה לאחר חופשת לידה, על הפרת חוק שוויון הזדמנויות וחוק עבודת נשים, ועוד 30,000 שקל על העדר שימוע. כמו כן נפסקו לה 20,000 שקל הוצאות משפט.
התפקיד לא בוטל אלא חולק בין שתיים
תפקידה של התובעת כרכזת תחום גידולים אורגניים ותבלינים בנתבעת לא בוטל, אלא חולק בין שתי עובדות אחרות, תחילה באופן זמני בלבד, ולאחר מכן הוחלט להפוך זאת לדבר קבוע ולהותיר את תפקיד התובעת בידי מחליפותיה וליתן בידיהן תוספת שכר בגין הגדלת תחומי אחריותן כשלמעשה התובעת נותרה ללא כל תפקיד לבצע. בית הדין קבע כי התנהלות כזו כאשר התובעת מצויה בחופשת הלידה, מהווה פעולה בחוסר תום לב ושלא בהגינות ובניגוד לתכלית חוק עבודת נשים.
הנתבעים לא עמדו בנטל הראייתי הנדרש להוכיח כי פיטורי התובעת נעשו מטעמים כלכליים או רה-ארגוניים. לא הוכח כי העדר שביעות רצון מתפקודה המקצועי ומיחסי האנוש של התובעת הם שהובילו לפיטוריה. אף לא הוכח כי פיטורי התובעת היו מטעמים כלכליים או ארגוניים.
למעסיק אין שיקול דעת אם להחזיר, גם בשינויים ארגוניים
בית הדין הארצי עמד זה מכבר על הבעייתיות המיוחדת הקיימת בהשתלבות עובדת שחזרה מחופשת לידה במקום עבודה שחלו בו שינויים בתקופת היעדרותה נוכח הלידה. כבר נפסק, כי על מקומות עבודה מעין אלה נדרשת במיוחד פרישת הגנתו של המחוקק. הוראת החוק מחייבת את המעביד לקבל את העובדת חזרה לעבודה לתקופה מסוימת, זאת על מנת לאפשר לעובדת להשתלב בחזרה במקום העבודה, ולתת לה הזדמנות להוכיח את יכולותיה גם לאחר הלידה. הוראת החוק הינה קטגורית, לא מותירה כלל שיקול דעת למעביד, בלתי אם להחזיר את העובדת לעבודה, למעט במקרים חריגים המפורטים בחוק עבודת נשים.

קיום יחסי עובד מעביד בתום לב ובהגינות משמעותו בנסיבות שבהן אין כל שינוי מהותי, השבת העובדת החוזרת מחופשת לידה לתפקידה הקודם וזאת גם כאשר מדובר בחופשת לידה מוארכת שקדמה לה תקופת שמירת הריון.
אפליה - גם אם היה בהחלטה גם שיקול ענייני
גם אם היה שיקול ענייני לכאורה לכך שתפקידה של התובעת פוצל ופוזר בין עובדות הנתבעת, הרי שאין הדבר עולה בקנה אחד עם תכליתו של חוק השוויון, שהרי אלמלא יצאה התובעת לחופשת לידה, לא היה מתעורר הצורך לחלק את תפקידה בין עובדים אחרים ולא הייתה כל מניעה כי תמשיך בביצוע תפקידה זה.

התנהלות הנתבעת בכל הנוגע לפיצול תפקידה של התובעת ואי השבתה לתפקיד בפועל עם תום חופשת הלידה נעשתה על בסיס הריונה והורותה של התובעת ולפיכך, מהווה הפליה בניגוד לחוק השוויון שבגינה יש מקום לפסוק לזכות התובעת פיצוי ללא הוכחת נזק מכח סעיף 10 לחוק השוויון.

התנהלות הנתבעת עומדת גם בניגוד לתכלית הוראות חוק עבודת נשים בדבר האיסור על פיטורי עובדת לאחר תום חופשת הלידה. את תכלית ההוראה האוסרת פיטורים בתקופה שלאחר הלידה יש לפרש כמימוש של זכות היולדת. עוד נקבע כי חלה חובה על המעסיק להשיב את העובדת השבה מחופשת הלידה לעבודה בפועל על מנת שתוכל למצוא מחדש את מקומה בעולם העבודה.
אין להתיר למעסיק לפדות בכסף את התקופה המוגנת מפיטורים
אין להתיר למעביד לפדות בכסף את התקופה המוגנת ובכך לצאת ידי חובתו שכן יש בכך כדי לאיין את מטרת החוק. מטרת חוק עבודת נשים הוא להבטיח כי לאחר שובה של העובדת לעבודה מחופשת לידה, תשוב היא לאותו תפקיד ולאותם תנאי עבודה שהיו טרם יציאתה לחופשת הלידה.
במקרה זה, הפרו הנתבעים את הוראות חוק עבודת נשים בכך שמנעו מהתובעת לשוב לעבודתה בפועל בתקופה המוגנת.
העמידו את היולדת בפני עובדה מוגמרת
למעלה מכך, הנתבעים העמידו את התובעת בפני עובדה מוגמרת, שלפיה תפקידה ניטל ממנה במהלך היעדרותה מהעבודה בשל שמירת ההיריון וחופשת הלידה והועבר לעובדות אחרות בנתבעת. הנתבעים הודו בעדותם כי ההחלטה לפטר את התובעת התקבלה ונמסרה לה עוד בטרם הספיקה לשוב מחופשת הלידה ומבלי שהוצעה לה כל אפשרות אחרת מלבד פיטוריה, כשהנתבעים היו נחושים להביא לפיטוריה בכל מצב.

הנתבעים אף העידו כי למרות שידעו שלתובעת קיימת זכות לשוב לעבודה בפועל בתקופה המוגנת, לא יִידעו את התובעת על זכות זו. הנתבעים אף הודו כי לא פנו למשרד התמ"ת לצורך קבלת היתר לפיטורי התובעת בתקופה המוגנת, כנדרש על פי חוק עבודת נשים. גם בעניין זה הפרו את הוראות החוק.
בנסיבות אלה אין תוקף לחתימה על ויתור
לעניין כתב הוויתור שהתובעת חתמה עליו - נפסק כי בית הדין יצמצם את המקרים בהן יינתן תוקף לכתב ויתור וכי בבואו לבחון את כתב הויתור, יבדוק האם מבהיר המסמך במפורש מהן הזכויות שעליהן מוותר העובד, האם הזכויות היו ידועות לעובד והאם נמסר לעובד בטרם חתם על כתב הויתור, חשבון ברור ומובן של כל הסכומים שקיבל. כאשר עובד ידע על הזכויות להן הוא זכאי, קיבל חישוב מפורט בדבר התשלום שלו הוא זכאי, והייתה הסכמה מפורשת של העובד לויתור על זכויותיו, רק אז ייתן בית הדין תוקף מחייב להודעת הסילוק.
במקרה זה, כתב הויתור לא עומד בתנאים הקבועים בפסיקה. משכך, אין ליתן לו תוקף משפטי ואין לראות בו משום חסם בפני הגשת התביעה. נוסף על כך, הוכח כי לא ניתנה הסכמה אמיתית מצד התובעת לחתימה על כתב הויתור. בנסיבות, אין לתת לכתב הויתור תוקף משפטי, בהיותו סותר הוראת חוק קטגורית, המחייבת את המעסיק להשיב עובדת לאחר חופשת לידה לעבודה בפועל.

תע"א 1003-09 נורית קורטניצקי נ' החברה לפיתוח ולבנין בערבה בע"מ ואח', השופטת יעל אנגלברג 24.10.13

מעביד חייב להחזיר לעבודה בפועל אחרי חופשת הלידה. מדריך

אסור לפדות את תקופת ה-60 יום בכסף, צריך להחזיר לעבודה בפועל. מדריך מה מותר ומה אסור לאחר חופשת הלידה   המשך קריאה »

187,000 שקל לעובדת שהועברה מתפקידה לאחר חופשת הלידה – והתפטרה

פסק דין תקדימי בתביעה שייצגתי העובדת: 187,000 שקל למנהלת תחנת דלק שהועברה לתחנה אחרת לאחר חופשת הלידה   המשך קריאה »

פיטורים אחרי חופשת לידה ואחרי חופשה ללא תשלום

החוק אוסר פיטורי עובדת בחופשת הלידה ובמשך 60 יום לאחריה. ולפדות בכסף מותר? מדריך   המשך קריאה »

על מעסיק לפעול באופן אקטיבי למניעת אפליה

מנהלת אזור במנפאואר ביקשה לשוב לעבודתה לאחר חופשת הלידה. מספר ימים לפני שובה הודיעו לה: תפקידך בוטל   המשך קריאה »

הרעת תנאים אחרי חופשת הלידה

אין לפטר לאחר חופשת הלידה, אבל גם הרעת תנאים אסור. צריך להחזיר לאותו תפקיד ולאותם תנאי עבודה   המשך קריאה »

אסור לפטר אחרי חופשת לידה ללא שימוע הוגן

מעביד לא יוצא ידי חובתו כאשר הוא מחזיר את העובדת ל-45 יום (או היום, 60 יום) ואחר כך מפטר אותה מיד, "כי מותר"   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שפוטרה 60 יום אחרי חופשת הלידה כי המעביד העדיף את המחליפה

העובדת חזרה לעבודה ופוטרה כמה ימים לאחר שחלפו 60 יום מחזרתה מחופשת הלידה. הסיבה: המעסיק מעדיף את המחליפה   המשך קריאה »

פיטורי צמצום אחרי חופשת לידה

פיטורים צמצום אחרי חופשת לידה: כשהסיבה לפיטורים היא היעדרות בשל חופשת לידה   המשך קריאה »

מעביד צריך להחזיר לאותה עבודה באותם תנאי עבודה אחרי חופשת הלידה

פסק דין: כוונת המחוקק הינה לא רק למנוע פיטורי אשה אחרי חופשת לידה, אלא גם להבטיח את שובה לאותה עבודה באותם תנאים   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת עקב שינוי תפקיד לאחר חופשת הלידה

גם אם יש שינויים ארגוניים: על המעסיק להחזיר עובדת השבה מחופשת לידה לתפקידה הקבועה שאותו ביצעה לפני כן   המשך קריאה »

שינוי תפקיד ופיטורים לאחר חופשת לידה עקב שינוי ארגוני

גם כשיש שינוי ארגוני, התחלף המנהל ומדובר במשרת אמון: על העובדת לשוב לתפקידה אחרי חופשת לידה   המשך קריאה »

האם סדק ראשון בחובה המוחלטת להחזיר לאותו תפקיד לאחר חופשת הלידה

אמנם צריך להחזיר לאותו תפקיד אחרי חופשת לידה, אבל הנה בית הדין "לא נופל מהכסא" כשמעבירים את העובדת מקום   המשך קריאה »

כשאומרים לעובדת נמליץ לפטר אותך בתום 60 יום לאחר חופשת לידה

לפני סיום חופשת הלידה מגיעה העובדת לביקור ואז מקבלת רמז עבה שאין לה לאן לחזור ובתום 60 הימים תפוטר   המשך קריאה »

פסק דין: מתי שינוי תפקיד לאחר חופשת הלידה בעקבות שינוי ארגוני לא מהווה הפרה של החוק

פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה (יוני 2014) קבע כי כי השינוי הארגוני שנעשה בתפקידה של התובעת בזמן ששהתה בחופשת לידה - תקין   המשך קריאה »

פס"ד: 60,000 שקל פיצוי לעובדת שתפקידה שונה לאחר חופשת הלידה עקב שינוי ארגוני

בית הדין דחה את טענת המעסיק כי התביעה מציבה דרישה בלתי אפשרית ממעסיק, לא לעשות שינוי ארגוני במהלך חופשת לידה   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שדחתה את ההצעה להתפטר, שבה ופוטרה

או שתתפטרי ונשלם לך את המשכורת בתקופה המוגנת, או שתחזרי ותפוטרי.   המשך קריאה »

פגעו בזכויותיכן? אל תרוצו למעסיק עם החוק

כשמראים את החוק למעסיק, אז התוצאה היא שמעסיק יעשה דברים לפי הספר.   המשך קריאה »
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין הטרדה מינית בעבודה
דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה 2002 - 2016
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין הטרדה מינית בעבודה, דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה 2002 - 2016 developed by: roimil.com
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין
הטרדה מינית בעבודה דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה
2002 - 2016
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, לפי עובדותיו ונסיבותיו של כל מקרה, וכל העושה שימוש במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, לפי עובדותיו ונסיבותיו של
כל מקרה, וכל העושה שימוש במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי,
לפי עובדותיו ונסיבותיו של כל מקרה, וכל העושה שימוש
במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
developed by: roimil.com