21 שנות נסיון בדיני עבודה
הטרדה מינית, אפליה בעבודה
אודות »
21 שנות נסיון בדיני עבודה הטרדה מינית, אפליה בעבודה
אודות »
פיטורים אחרי חופשת לידה
מעביד חייב להחזיר לעבודה בפועל אחרי חופשת הלידה. מדריך
187,000 שקל לעובדת שהועברה מתפקידה לאחר חופשת הלידה – והתפטרה
פיטורים אחרי חופשת לידה ואחרי חופשה ללא תשלום
על מעסיק לפעול באופן אקטיבי למניעת אפליה
הרעת תנאים אחרי חופשת הלידה
אסור לפטר אחרי חופשת לידה ללא שימוע הוגן
פיצוי לעובדת שפוטרה 60 יום אחרי חופשת הלידה כי המעביד העדיף את המחליפה
פיטורי צמצום אחרי חופשת לידה
מעביד צריך להחזיר לאותה עבודה באותם תנאי עבודה אחרי חופשת הלידה
פיצוי לעובדת עקב שינוי תפקיד לאחר חופשת הלידה
שינוי תפקיד ופיטורים לאחר חופשת לידה עקב שינוי ארגוני
האם סדק ראשון בחובה המוחלטת להחזיר לאותו תפקיד לאחר חופשת הלידה
100,000 שקל פיצוי לעובדת שפוטרה כי תפקידה פוצל
כשאומרים לעובדת נמליץ לפטר אותך בתום 60 יום לאחר חופשת לידה
פסק דין: מתי שינוי תפקיד לאחר חופשת הלידה בעקבות שינוי ארגוני לא מהווה הפרה של החוק
פס"ד: 60,000 שקל פיצוי לעובדת שתפקידה שונה לאחר חופשת הלידה עקב שינוי ארגוני
פיצוי לעובדת שדחתה את ההצעה להתפטר, שבה ופוטרה
פגעו בזכויותיכן? אל תרוצו למעסיק עם החוק

האם סדק ראשון בחובה המוחלטת להחזיר לאותו תפקיד לאחר חופשת הלידה

פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע (22.10.13)  דחה תביעה לקבלת פיצויי פיטורים שהגישה עובדת שהתפטרה לאחר שובה מחופשת לידה בעקבות שינוי בתפקידה והרעה בתנאי עבודתה. נקבע כי שינוי התפקיד היה מידתי ובוצע במסגרת הפררוגטיבה של החברה לערוך שינויים. עם זאת, נקבע כי העובדת זכאית לפיצוי בסך 3,000 ₪ בגין שינוי מקום משרדה.

בפסק הדין ניכרת הסתייגות מהחובה המוחלטת שנקבעה בפסיקת בית הדין הארצי להשיב עובדת לאותו תפקיד, גם אם חלו שינויים ארגוניים.

התובעת טענה שעם שובה לעבודתה מחופשת הלידה נעשה שינוי מהותי וחד צדדי בתנאי עבודתה עת הוחלט להציבה כאחראית על הרכש במחסן לא ממוזג הסמוך לאולם הייצור הרועש במפעל החברה, ולא לשבצה כמנהל חשבונות כפי שעבדה עד ללידה.

החברה טענה שלא חל כל שינוי מהותי בעבודת התובעת וכי לא נדרשה לבצע משימות אותן לא ביצעה בעבר. כן טענה החברה כי התובעת התקבלה לעבודה כמזכירה בלבד וכי הגם שבוצעו שינויים עקב ארגון החברה החדש, לא בוצע כל שינוי משמעותי בהצבתה בתפקיד אחראית הרכש, בשכרה ובהיקף משרתה.

בית הדין קבע:

  • התובעת לא הוכיחה שעבדה כמנהלת חשבונות וכי עסקה בעבודה מסוג זה בלבד, אם כי שינוי מסוים בתפקידה אכן בוצע.
  • זכותו הניהולית של מעסיק לשנות מתנאי העבודה של עובדיו, גם העיקריים בהם, אינה מוחלטת. כך צוין כי את זכות המעסיק לבצע שינויים במקום העבודה יש לאזן מול זכותו של העובד שלא יבוצעו שינויים חד צדדיים בתנאי עבודתו, תוך שימת דגש על חובת תום הלב המוגברת המוטלת על שני הצדדים ליחסי העבודה.
  • בנסיבות המקרה דנן נקבע כי השינוי הארגוני שבוצע היה במסגרת הפררוגטיבה של החברה לערוך שינויים, כל עוד נעשים הם בתום לב מתוך צרכים אמיתיים ושלא על מנת לפגוע בעובד, תוך ניסיון מזעור הפגיעה ושמירה על זכויות העובד. ואולם, נוכח טענות התובעת כי החלטת החברה נבעה מחמת הריונה ומחמת היותה אֵם ועל רקע עיתוי השינוי שוב התובעת מחופשת הלידה, נדרש בית הדין לסבירות השינוי על רקע חוק עבודת נשים.
  • החוק אינו אוסר במפורש על ביצוע שינוי בתפקידה של עובדת השבה מחופשת לידה וזאת להבדיל משינוי בהיקף ההעסקה או בתנאי השכר. במקרה דנן אין כל יסוד לניסיון התובעת להציג את השינוי בחברה, אשר לווה בסיוע של ייעוץ ארגוני, כנעשה במטרה לפגוע בה כאישה וכאם. בפרט נקבע כי לא הוכח כי העבודה ברכש, כשלעצמה, מהווה הרעת תנאים. נקבע כי החלטת החברה להעביר את התובעת לתפקיד הרכש במסגרת הארגון מחדש, הייתה החלטה מידתית. החברה שקלה את צרכיה, שוחחה עם התובעת ואף שיתפה אותה מראש בכוונתה לערוך שינויים. התפקיד שהוצע לתובעת לא חרג בשלב הראשון ממטלות שביצעה בעבר ולא נמצא כי החברה נהגה בעניין זה בחוסר תום לב.
  • ובאשר לשינוי במיקום משרדה של התובעת בחדר ליד אולם הייצור, נקבע כי על החברה להשיב את התובעת למקום משרדה הקודם מכוח עבודת נשים. צוין כי תכלית החוק הינה ריכוך שובה של עובדת מחופשת הלידה תוך יצירת אקלים מזמין. חלק מאחריות זו באה לידי ביטוי בהשבת העובדת למקום הפיזי בו ישבה קודם יציאתה לחופשת הלידה ככל שהדבר אינו מנוע מתוקף השינוי הארגוני.
  • במקרה דנן, בחירת התובעת שלא לבצע את העבודה מהווה הפרת חוזה עבודה ועולה כדי התפטרות, אשר אינה מזכה בפיצויים. 
  • התובעת זכאית לפיצוי בסך של כ 3,000 ₪ בגין הפרת חוק עבודת נשים המתבטא בשינוי מיקום משרדה לאחר שובה מחופשת הלידה.

ועוד נקבע בפסק הדין:

  • חוק עבודת נשים נחקק על מנת לסייע בעד נשים, להגן עליהן בתקופות שבהן פגיעותן גדולה יותר ולאפשר לאשה לחזור ולהשתלב בעבודה לאחר היעדרות ממנה. אלא שכנגד הזכויות הניתנות בחוק עבודת נשים מצויה חובתן של אותן נשים המבקשות ליהנות מזכויות אלה, לנהוג בחוזה העבודה שבו התקשרו בתום לב ובהגינות. חובה זו מצויה ביסוד כל התקשרות שבין עובד למעביד וביתר שאת למי שמבקשת ליהנות מזכויות נוספות.
  • התביעה שבפנינו היא דוגמא לניסיון לשימוש לרעה בזכויות המוקנות על פי חוק עבודת נשים. סבורים אנו כי לא לכך כיוון המחוקק. קבלת תביעה שכזו לא זו בלבד שאינה עולה בקנה אחד עם תכלית חוק עבודת נשים אלא שהיא אף חותרת תחתיה בהיותה מרוקנת מתוכן את מאבקן של נשים מקום שהן זכאיות להגנה ולזכויות מכוח החוק.

תע"א באר שבע  2420-09 מור סופיר נ' מ. ברזילי עבודות מתכת בע"מ ואח', פס"ד מיום 22.10.13

מעביד חייב להחזיר לעבודה בפועל אחרי חופשת הלידה. מדריך

אסור לפדות את תקופת ה-60 יום בכסף, צריך להחזיר לעבודה בפועל. מדריך מה מותר ומה אסור לאחר חופשת הלידה   המשך קריאה »

187,000 שקל לעובדת שהועברה מתפקידה לאחר חופשת הלידה – והתפטרה

פסק דין תקדימי בתביעה שייצגתי העובדת: 187,000 שקל למנהלת תחנת דלק שהועברה לתחנה אחרת לאחר חופשת הלידה   המשך קריאה »

פיטורים אחרי חופשת לידה ואחרי חופשה ללא תשלום

החוק אוסר פיטורי עובדת בחופשת הלידה ובמשך 60 יום לאחריה. ולפדות בכסף מותר? מדריך   המשך קריאה »

על מעסיק לפעול באופן אקטיבי למניעת אפליה

מנהלת אזור במנפאואר ביקשה לשוב לעבודתה לאחר חופשת הלידה. מספר ימים לפני שובה הודיעו לה: תפקידך בוטל   המשך קריאה »

הרעת תנאים אחרי חופשת הלידה

אין לפטר לאחר חופשת הלידה, אבל גם הרעת תנאים אסור. צריך להחזיר לאותו תפקיד ולאותם תנאי עבודה   המשך קריאה »

אסור לפטר אחרי חופשת לידה ללא שימוע הוגן

מעביד לא יוצא ידי חובתו כאשר הוא מחזיר את העובדת ל-45 יום (או היום, 60 יום) ואחר כך מפטר אותה מיד, "כי מותר"   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שפוטרה 60 יום אחרי חופשת הלידה כי המעביד העדיף את המחליפה

העובדת חזרה לעבודה ופוטרה כמה ימים לאחר שחלפו 60 יום מחזרתה מחופשת הלידה. הסיבה: המעסיק מעדיף את המחליפה   המשך קריאה »

פיטורי צמצום אחרי חופשת לידה

פיטורים צמצום אחרי חופשת לידה: כשהסיבה לפיטורים היא היעדרות בשל חופשת לידה   המשך קריאה »

מעביד צריך להחזיר לאותה עבודה באותם תנאי עבודה אחרי חופשת הלידה

פסק דין: כוונת המחוקק הינה לא רק למנוע פיטורי אשה אחרי חופשת לידה, אלא גם להבטיח את שובה לאותה עבודה באותם תנאים   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת עקב שינוי תפקיד לאחר חופשת הלידה

גם אם יש שינויים ארגוניים: על המעסיק להחזיר עובדת השבה מחופשת לידה לתפקידה הקבועה שאותו ביצעה לפני כן   המשך קריאה »

שינוי תפקיד ופיטורים לאחר חופשת לידה עקב שינוי ארגוני

גם כשיש שינוי ארגוני, התחלף המנהל ומדובר במשרת אמון: על העובדת לשוב לתפקידה אחרי חופשת לידה   המשך קריאה »

100,000 שקל פיצוי לעובדת שפוטרה כי תפקידה פוצל

אלמלא יצאה התובעת לחופשת לידה, לא היה מתעורר הצורך לחלק את תפקידה ולא הייתה כל מניעה כי תמשיך בביצוע תפקידה   המשך קריאה »

כשאומרים לעובדת נמליץ לפטר אותך בתום 60 יום לאחר חופשת לידה

לפני סיום חופשת הלידה מגיעה העובדת לביקור ואז מקבלת רמז עבה שאין לה לאן לחזור ובתום 60 הימים תפוטר   המשך קריאה »

פסק דין: מתי שינוי תפקיד לאחר חופשת הלידה בעקבות שינוי ארגוני לא מהווה הפרה של החוק

פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה (יוני 2014) קבע כי כי השינוי הארגוני שנעשה בתפקידה של התובעת בזמן ששהתה בחופשת לידה - תקין   המשך קריאה »

פס"ד: 60,000 שקל פיצוי לעובדת שתפקידה שונה לאחר חופשת הלידה עקב שינוי ארגוני

בית הדין דחה את טענת המעסיק כי התביעה מציבה דרישה בלתי אפשרית ממעסיק, לא לעשות שינוי ארגוני במהלך חופשת לידה   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שדחתה את ההצעה להתפטר, שבה ופוטרה

או שתתפטרי ונשלם לך את המשכורת בתקופה המוגנת, או שתחזרי ותפוטרי.   המשך קריאה »

פגעו בזכויותיכן? אל תרוצו למעסיק עם החוק

כשמראים את החוק למעסיק, אז התוצאה היא שמעסיק יעשה דברים לפי הספר.   המשך קריאה »
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין הטרדה מינית בעבודה
דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה 2002 - 2016
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין הטרדה מינית בעבודה, דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה 2002 - 2016 developed by: roimil.com
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין
הטרדה מינית בעבודה דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה
2002 - 2016
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, לפי עובדותיו ונסיבותיו של כל מקרה, וכל העושה שימוש במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, לפי עובדותיו ונסיבותיו של
כל מקרה, וכל העושה שימוש במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי,
לפי עובדותיו ונסיבותיו של כל מקרה, וכל העושה שימוש
במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
developed by: roimil.com