21 שנות נסיון בדיני עבודה
הטרדה מינית, אפליה בעבודה
אודות »
21 שנות נסיון בדיני עבודה הטרדה מינית, אפליה בעבודה
אודות »
פיטורים אחרי חופשת לידה
מעביד חייב להחזיר לעבודה בפועל אחרי חופשת הלידה. מדריך
187,000 שקל לעובדת שהועברה מתפקידה לאחר חופשת הלידה – והתפטרה
פיטורים אחרי חופשת לידה ואחרי חופשה ללא תשלום
על מעסיק לפעול באופן אקטיבי למניעת אפליה
הרעת תנאים אחרי חופשת הלידה
אסור לפטר אחרי חופשת לידה ללא שימוע הוגן
פיצוי לעובדת שפוטרה 60 יום אחרי חופשת הלידה כי המעביד העדיף את המחליפה
פיטורי צמצום אחרי חופשת לידה
מעביד צריך להחזיר לאותה עבודה באותם תנאי עבודה אחרי חופשת הלידה
פיצוי לעובדת עקב שינוי תפקיד לאחר חופשת הלידה
שינוי תפקיד ופיטורים לאחר חופשת לידה עקב שינוי ארגוני
האם סדק ראשון בחובה המוחלטת להחזיר לאותו תפקיד לאחר חופשת הלידה
100,000 שקל פיצוי לעובדת שפוטרה כי תפקידה פוצל
כשאומרים לעובדת נמליץ לפטר אותך בתום 60 יום לאחר חופשת לידה
פסק דין: מתי שינוי תפקיד לאחר חופשת הלידה בעקבות שינוי ארגוני לא מהווה הפרה של החוק
פס"ד: 60,000 שקל פיצוי לעובדת שתפקידה שונה לאחר חופשת הלידה עקב שינוי ארגוני
פיצוי לעובדת שדחתה את ההצעה להתפטר, שבה ופוטרה
פגעו בזכויותיכן? אל תרוצו למעסיק עם החוק

שינוי תפקיד ופיטורים לאחר חופשת לידה עקב שינוי ארגוני

נשים יוצאות לחופשת לידה וכשהן חוזרות אין להן את אותו התפקיד. המעביד מצדיק את העברתן לתפקיד אחר, או פיטוריהן, בצרכים חדשים, שינויים ארגוניים, לפעמים בא בדיוק מנהל חדש ורוצה את העובדים שלו. 
לא על העובדת שחזרה מחופשת לידה לשאת על גבה שינוי ארגוני
פסק דין של בית הדין הארצי קובע בהקשר זה כי:
המעסיק חייב ליתן לעובדת הזדמנות אמיתית וכנה להשתלב חזרה בעבודה, גם במקום עבודה שחלו בו שינויים במהלך חופשת הלידה. לא על העובדת שחזרה מחופשת לידה לשאת על גבה שינויים כאלה ואחרים, לרבות שינויים דרמטיים, ככל שחלו במקום העבודה. הסתמכות המעסיק על שינויים מעין אלה כאסמכתא לאי שילובה של עובדת ששבה לעבודה מחופשת לידה לא תתקבל, ומשמעותה תהיה אי קיום הוראת החוק.
בכך הפך בית הדין הארצי (ינואר 2013) את פסיקתו של בית הדין האזורי.
שונה התפקיד ואחרי 60 יום פוטרה ללא שימוע
שירי להב עבדה במשרת אמון כמנהלת לשכה במשרדו של סגן שר החוץ. משרת אמון, כלומר העסקתה לפי החוזה מסתיימת ביום סיום כהונתו של סגן השר. במהלך חופשת הלידה התחלף סגן שר החוץ ואיתו גם כוח האדם. לאחר דין ודברים בניסיון לפטר את התובעת מהעבודה, היא שבה לעבודה, תפקידה שונה לניהול פרויקט והיא מודרה מהעבודה ולא הותר לה להיפגש עם סגן השר החדש. מיד בתום 60 הימים מיום שובה של התובעת מחופשת הלידה, היא פוטרה מהעבודה ללא שימוע.
המעסיק: זו משרת אמון, התחלף שר החוץ
והעובדת הגישה תביעה נגד פיטוריה וטענה כי פוטרה שלא כדין, בניגוד לחוק עבודת נשים, לא ניתנה לה זכות טיעון ולא ניתנה לה הזדמנות להשתלב בעבודה לאחר חופשת הלידה. המעביד טען כי מאחר שמשרת העובדת היא משרת אמון המותנית בקיומם של יחסי אמון, סיום העסקתה עם חילופי סגני השרים ולאחר תום התקופה המוגנת, היה כדין.
בית הדין האזורי: היקף מחויבת המעסיק תלוי בשינויים שחלו. הארצי שינה
בית הדין האזורי פסק פיצוי בסכום של 8,000 שקל והסביר את סכום הפיצוי הנמוך כך:
 
"הנתבעת לא פעלה כנדרש להשבת התובעת לתפקיד דומה ככל הניתן לזה שמילאה טרם חופשת הלידה. אי מתן הזדמנות אמיתית להשתלב בעבודה במשרת אמון בתקופת 60 הימים שלאחר חופשת לידה, אינה מצויה בגרעין הקשה של הזכות להשתלב, כי אם יותר במעגל החיצוני של הזכות. היקף ההשתלבות שמחויב המעסיק להעניק לעובדת, תלוי באופי המשרה ובשינויים שחלו אצל המעסיק. עם זאת, הפרת חוק זה מצומצמת יחסית, לאור משך העבודה הקצר, אופי המשרה, חומרת ההפרה, משך ההעסקה, גובה השכר, מעורבות המעסיק ומשמעותיות הפגיעה בעובדת. התובעת הוחזרה לעבודה במשך תקופת 60 הימים, וניתנה לה הזדמנות כלשהי להשתלב בפועל בעבודה, אף כי בהיקף מצומצם מהראוי, וכאשר יש לזכור מדובר במשרת אמון בה הממונה התחלף, וממילא היקף הזכות קטן יותר והציפייה להשתלבות מלאה נמוכה יותר. מכלול הנסיבות מראה כי ענייננו אינו נופל לגדר המקרים החריגים".
בית הדין הארצי: צריך לתת הזדמנות אמיתית גם אם היו שינויים
בית הדין הארצי הפך את את קביעתו של בית הדין האזורי וקבע כי המדינה לא נתנה הזדמנות אמיתית למערערת לשילובה מחדש בעבודה לאחר תום חופשת הלידה, ובכך הפרה את חוק עבודת נשים.
המעסיק חייב ליתן לעובדת הזדמנות אמיתית וכנה להשתלב חזרה בעבודה. כמו את יתר חובותיו בקשר ליחסי עבודה, כך גם את חובתו זו, עליו למלא בתום לב ובהגינות, וזאת, לרבות במקום עבודה שחלו בו שינויים במהלך חופשת הלידה. 
נוכח עוצמת הפגיעה בכבודה של העובדת העמיד בית הדין הארצי את סכום הפיצוי בגין הפרת הוראת חוק עבודת נשים על 20,000 ש"ח, וזאת במקום הפיצוי בשיעור של 8,000 ש"ח כפי שפסק בית הדין האזורי.
פיצוי של חמש משכורות
בית הדין האזורי קבע כי היקף הפיצוי נגזר ממחדלו של המעביד, מעוצמת ההפרה, מהשכר, ממשך תקופת ההעסקה ועוצמת ההסתמכות של העובד ועומק מחויבותו של המעסיק. "בענייננו התובעת עבדה תקופה קצרה של שנה עד יציאתה לחופשת לידה, היא אשה צעירה והפוטנציאל שלה למציאת עבודה חלופית גבוה יחסית, מדובר בעבודה קצרת מועד במהותה, המוגבלת בתהפוכות פוליטיות, כך שלא היו לתובעת בסיס להסתמכות או ציפייה סבירה למספר שנים רב בתפקיד זה". בית הדין פסק פיצוי בגובה 5 משכורות.
בית הדין הארצי לא שינה את גובה הפיצוי על נזק ממוני (הפסדי השתכרות).
פיצוי חריג של 30,000 שקל על עוגמת נפש
בית הדין האזורי סבר כי לא מדובר במקרה שמצדיק פיצוי על עוגמת נפש. מקובל כי בתביעות שמקורן ביחסי עבודה, פסיקת פיצויים על נזק שאינו ממוני, תעשה במשורה ובריסון, רק במקרים קשים וחריגים. בית הדין האזורי הסביר כי אמנם סביר להניח שפיטורי התובעת עם תום תקופת 60 הימים גרמו לה לעוגמת נפש, אך לא מדובר במקרה קשה וחריג המצדיק פסיקת פיצויים בגין נזק שאינו ממוני.

בית הדין הארצי הפך קביעה זו והסביר: לאורך תקופה ארוכה, שתחילתה במהלך חופשת הלידה של המערערת, וסיומה בפיטורים בתום התקופה המוגנת, בלא שניתנה לה זכות טיעון מינימאלית, פגעה המדינה, פעם אחר פעם בכבודה של המערערת כאדם, וכאישה עובדת, שילדה זה לא מכבר.
אנו סבורים כי מקרה זה הוא מסוג המקרים החריגים המצדיקים פסיקת פיצוי כספי בגין עוגמת נפש . לטעמנו, בעובדה שהמערערת הועסקה במשרת אמון אין כדי להמעיט מעצמת הפגיעה בכבודה, בגינה היא תהא זכאית למלוא הפיצוי שתבעה, בסך של 30,000 ש"ח.

בית הדין הארצי התערב בסכום ההוצאות שנפסק לזכות העובדת מאחר שאינו משקף נאמנה את זכייתה בהליך וקבע את שיעור ההוצאות הכולל בגין ההליכים בשתי הערכאות כך שיעמוד על 30,000 ₪, בנוסף לסכום שפסק בית הדין האזורי.

ייעוץ משפטי בנושא פיטורים
וזכויות אחרי הלידה. מכתבים,
הגשת תביעות, משא ומתן.
עו"ד מיה צחור, 20 שנות ניסיון בדיני עבודה,
מתמחה בתביעות אפליה והריון.
לפניות >>

מעביד חייב להחזיר לעבודה בפועל אחרי חופשת הלידה. מדריך

אסור לפדות את תקופת ה-60 יום בכסף, צריך להחזיר לעבודה בפועל. מדריך מה מותר ומה אסור לאחר חופשת הלידה   המשך קריאה »

187,000 שקל לעובדת שהועברה מתפקידה לאחר חופשת הלידה – והתפטרה

פסק דין תקדימי בתביעה שייצגתי העובדת: 187,000 שקל למנהלת תחנת דלק שהועברה לתחנה אחרת לאחר חופשת הלידה   המשך קריאה »

פיטורים אחרי חופשת לידה ואחרי חופשה ללא תשלום

החוק אוסר פיטורי עובדת בחופשת הלידה ובמשך 60 יום לאחריה. ולפדות בכסף מותר? מדריך   המשך קריאה »

על מעסיק לפעול באופן אקטיבי למניעת אפליה

מנהלת אזור במנפאואר ביקשה לשוב לעבודתה לאחר חופשת הלידה. מספר ימים לפני שובה הודיעו לה: תפקידך בוטל   המשך קריאה »

הרעת תנאים אחרי חופשת הלידה

אין לפטר לאחר חופשת הלידה, אבל גם הרעת תנאים אסור. צריך להחזיר לאותו תפקיד ולאותם תנאי עבודה   המשך קריאה »

אסור לפטר אחרי חופשת לידה ללא שימוע הוגן

מעביד לא יוצא ידי חובתו כאשר הוא מחזיר את העובדת ל-45 יום (או היום, 60 יום) ואחר כך מפטר אותה מיד, "כי מותר"   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שפוטרה 60 יום אחרי חופשת הלידה כי המעביד העדיף את המחליפה

העובדת חזרה לעבודה ופוטרה כמה ימים לאחר שחלפו 60 יום מחזרתה מחופשת הלידה. הסיבה: המעסיק מעדיף את המחליפה   המשך קריאה »

פיטורי צמצום אחרי חופשת לידה

פיטורים צמצום אחרי חופשת לידה: כשהסיבה לפיטורים היא היעדרות בשל חופשת לידה   המשך קריאה »

מעביד צריך להחזיר לאותה עבודה באותם תנאי עבודה אחרי חופשת הלידה

פסק דין: כוונת המחוקק הינה לא רק למנוע פיטורי אשה אחרי חופשת לידה, אלא גם להבטיח את שובה לאותה עבודה באותם תנאים   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת עקב שינוי תפקיד לאחר חופשת הלידה

גם אם יש שינויים ארגוניים: על המעסיק להחזיר עובדת השבה מחופשת לידה לתפקידה הקבועה שאותו ביצעה לפני כן   המשך קריאה »

האם סדק ראשון בחובה המוחלטת להחזיר לאותו תפקיד לאחר חופשת הלידה

אמנם צריך להחזיר לאותו תפקיד אחרי חופשת לידה, אבל הנה בית הדין "לא נופל מהכסא" כשמעבירים את העובדת מקום   המשך קריאה »

100,000 שקל פיצוי לעובדת שפוטרה כי תפקידה פוצל

אלמלא יצאה התובעת לחופשת לידה, לא היה מתעורר הצורך לחלק את תפקידה ולא הייתה כל מניעה כי תמשיך בביצוע תפקידה   המשך קריאה »

כשאומרים לעובדת נמליץ לפטר אותך בתום 60 יום לאחר חופשת לידה

לפני סיום חופשת הלידה מגיעה העובדת לביקור ואז מקבלת רמז עבה שאין לה לאן לחזור ובתום 60 הימים תפוטר   המשך קריאה »

פסק דין: מתי שינוי תפקיד לאחר חופשת הלידה בעקבות שינוי ארגוני לא מהווה הפרה של החוק

פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה (יוני 2014) קבע כי כי השינוי הארגוני שנעשה בתפקידה של התובעת בזמן ששהתה בחופשת לידה - תקין   המשך קריאה »

פס"ד: 60,000 שקל פיצוי לעובדת שתפקידה שונה לאחר חופשת הלידה עקב שינוי ארגוני

בית הדין דחה את טענת המעסיק כי התביעה מציבה דרישה בלתי אפשרית ממעסיק, לא לעשות שינוי ארגוני במהלך חופשת לידה   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שדחתה את ההצעה להתפטר, שבה ופוטרה

או שתתפטרי ונשלם לך את המשכורת בתקופה המוגנת, או שתחזרי ותפוטרי.   המשך קריאה »

פגעו בזכויותיכן? אל תרוצו למעסיק עם החוק

כשמראים את החוק למעסיק, אז התוצאה היא שמעסיק יעשה דברים לפי הספר.   המשך קריאה »
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין הטרדה מינית בעבודה
דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה 2002 - 2016
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין הטרדה מינית בעבודה, דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה 2002 - 2016 developed by: roimil.com
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין
הטרדה מינית בעבודה דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה
2002 - 2016
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, לפי עובדותיו ונסיבותיו של כל מקרה, וכל העושה שימוש במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, לפי עובדותיו ונסיבותיו של
כל מקרה, וכל העושה שימוש במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי,
לפי עובדותיו ונסיבותיו של כל מקרה, וכל העושה שימוש
במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
developed by: roimil.com