יותר מ-25 שנות ניסיון בדיני עבודה, הטרדה מינית בעבודה, אפליה.

חופשת לידה או תקופת לידה והורות

חופשת לידה

זכאות לחופשת לידה – 26 שבועות, מהם 15 בתשלום

עובדת זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות, מהם 15 שבועות בתשלום מהמוסד לביטוח לאומי, ו-11 שבועות ללא תשלום. 

מתי צריך להודיע על חזרה מחופשת לידה

עובדת שרוצה לחזור לעבודה, כלומר לקצר את חופשת הלידה ולא לקחת 26 שבועות, צריכה להודיע על כך למעסיק והמעסיק לא יוכל לדחות את חזרתה לעבודה במשך שלושה שבועות יותר מהיום שבו הודיעה שהיא רוצה לחזור. בכל מקרה לא תפחת חופשת הלידה מ-15 שבועות.

כל אחת זכאית ל-26 שבועות חופשת לידה?

לא. רק מי שעבדה 12 חודש במקום העבודה לפני הלידה זכאית להאריך את חופשת הלידה ל-26 שבועות. עובדת שעבדה פחות מ-12 חודש תהיה זכאית לחופשת לידה בת 15 שבועות בלבד.

חופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה מתי זכאיות

אנחנו עדיין אומרים חופשת לידה, אבל בחוק קוראים לזה "תקופת לידה והורות". ביולי 2016 שונה המינוח "חופשת לידה" בחוק עבודת נשים ובחוקים נוספים והוא נקרא: "תקופת לידה והורות". לפי דברי ההסבר, שינו את המונח כדי ליצור שיח שוויוני יותר, שעשוי לסייע בצמצום פערים חברתיים בין גברים לנשים, ולעודד גברים להשתתף באופן שוויוני בגידול הילדים.

זאת מכיוון שהמונח חופשת לידה ייחודי לאם, ואילו המונח חופשת לידה והורות מתייחס באופן שווה לשני ההורים.

בחקיקה ובפסיקה המגמה לעודד נטל משותף בגידול ילדים. בדברי ההסבר להצעת החוק שהפכה את "חופשת הלידה" ל"תקופת לידה והורות", נאמר: 
"מדובר במטרה חברתית ואנושית מן המעלה הראשונה..אם יתנו זכויות אלה (זכויות מיוחדות בגין הריון, לידה ואחריות משפחתית) רק לנשים, לא יהיה אפשר לחולל את השינוי בחלוקת התפקידים הנוהגת כיום בקשר לעבודה ולטיפול בילדים. הענקת זכויות מיוחדות רק לנשים לא תועיל לקידום הצורך הדחוף של חלוקה חדשה של האחריות המשפחתית בין שני ההורים". 

גם בדברי ההסבר להצעת החוק להארכת הוראת השעה לחופשת לידה לגבר משנת 2005 נכתב כי יש בה ביטוי לעיקרון השוויון בחלוקת הנטל ההורי בין בני זוג. כאן תוכלו לקרוא על שעת הנקה והזכות לחופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה, הניתנות בתנאים מסוימות גם לבני הזוג.

היעדרות בגלל המצב עקב הלידה

עובדת רשאית להיעדר מעבודתה מתום חופשת הלידה ועד תום ששה חודשים מאותו היום, אם מצבה עקב הלידה מחייב זאת, ובהתאם לאישור רופא. היעדרות כזו דינה היעדרות מפאת מחלה.

הקדמת חופשת הלידה

אפשר להקדים ולקחת חופשת לידה עד שבעה שבועות לפני מועד הלידה המשוער. חופשת הלידה במקרה כזה תסתיים שבעה שבועות לאחר הלידה.

לידת תאומים

עובדת שילדה בלידה אחת יותר מילד אחד, זכאית להאריך את תקופת הלידה וההורות בשלושה שבועות נוספים בעד כל ילד נוסף שילדה באותה לידה, החל בילד השני.

אשפוז במהלך חופשת הלידה

עובדת שחלתה ואושפזה בבית חולים במהלך חופשת הלידה לתקופה העולה על שבועיים, יכולה לבחור בשתי האפשרויות הבאות:

  • להאריך את חופשת הלידה לתקופה שלא תעלה על תקופת האשפוז אך לא יותר מארבעה שבועות, ובלבד שחופשת הלידה לא תעלה בסך הכול על ששה עשר שבועות.
  • לפצל את חופשת הלידה כך ששלושה שבועות או יותר יהיו מיד לאחר הלידה ויתרת החופשה תחל במהלך תקופת האשפוז, או עם סיומה.

הוולד חלילה לא בחיים

עובדת שהוולד שילדה לא נותר בחיים, רשאית, על פי אישור רפואי בכתב, לקצר את חופשת הלידה, ובלבד שהחופשה תכלול לפחות שלושה שבועות בתקופה שלאחר הלידה.

חופשת אימוץ

עובדת או עובד שאימצו ילד שגילו אינו עולה על 10 שנים, זכאי/ת לחופש, וזאת החל מהיום שבו מסר/ה הודעה לפקיד הסעד. אם התקבל ילד לאימוץ על ידי שני בני זוג, זכאי רק אחד מהם לחופשת הלידה עצמה, לפי בחירתם.

חופשת לידה לעובד 

עובד שאשתו ילדה זכאי לחופשת לידה חלקית, בתקופת חופשת הלידה שנותרה מתום ששה שבועות לאחר הלידה. זאת בתנאי שאשתו הסכימה לוותר על יתרת החופשה והסכימה לעבוד.

חופשת לידהלגבי עובדת עצמאית – היא זכאית לדמי לידה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, והסכימה בכתב לחזור לעסוק במשלח ידה בתקופה שנותרה כאמור, שהיתה מגיעה לה אילו היתה זכאית לתקופת לידה והורות.
חופשת לידהאשתו עבדה או עסקה במשלח ידה בתקופה שמתחילה ששה שבועות מיום הלידה.

מתי חופשת הלידה של עובד לא תעלה על 15 שבועות

אם נתקיימו לגבי העובד כל אלה:
חופשת לידההוא עבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה פחות משנים עשר חודשים עד יציאתו לתקופת לידה והורות.
חופשת לידהאשתו עבדה שנים עשר חודשים לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה לפני יציאתה לתקופת לידה והורות,

חופשת לידה ולעניין אישה שהיא  עובדת עצמאית – עסקה במשלח ידה שנים עשר חודשים לפחות לפני המועד שבו היתה יוצאת לתקופת לידה והורות, אילו היתה זכאית לתקופת לידה והורות.

עובד זכאי לשבוע חופשת לידה

עובד שאשתו ילדה ייתן לו מעסיקו תקופת לידה והורות של שבעה ימים במהלך תקופת הלידה וההורות של אשתו, ובלבד שהיא הסכימה בכתב לוותר על דמי הלידה שהיא זכאית להם בעד השבוע האחרון של פרק הזמן שבעדו היא זכאית לדמי לידה.

חופשת לידה או תקופת הורות

יצא עובד לתקופת לידה והורות לשבעה ימים, זכאית אשתו לחזור לעבודתה בשבוע האחרון, למעט אם היא זכאית לדמי לידה.

אין בתקופת לידה והורות לפי פסקה זו כדי לשנות את אורך תקופת הלידה וההורות (26 שבועות).

תנאים סוציאליים בחופשת הלידה

היעדרות מהעבודה לרגל חופשת לידה לא פוגעת בזכויות התלויות בוותק – כמו פיצויי פיטורים והבראה. עובדת שעבדה במקום עבודתה במשך כל תקופת ההריון ולפחות ששה חודשים תכוף לפני ההריון, זכאית להפרשות מן המעביד לתוכנית להבטחת פנסיה ולקרן השתלמות, בתנאי שגם היא שילמה את התשלומים החלים עליה בתקופה האמורה.

קיצור חופשת לידה לעובדת שהסכימה למסור ילדה לאימוץ או לאם פונדקאית

התיקון לחוק עבודת נשים מלאפשר גם לעובדת שהסכימה שילדה יאומץ ולעובדת שהיא אם נושאת לפי חוק לנשיאת עוברים לקצר את חופשת הלידה בדומה לעובדת שילדה איננו בחיים.

זכות לחופשת לידה מלאה לעובד שהטיפול בילד עליו

התיקון מאפשר לעובד שבת זוגו ילדה, ובת הזוג אינה יכולה לטפל בילדה בשל נכות או מחלה, לצאת לחופשת לידה בעד כל התקופה שבת הזוג לא היתה מסוגלת לטפל בילדה בשל הסיבות האמורות. 

בשונה למצב טרם חקיקת התיקון שהקנה לעובד חופשת לידה חלקית, התיקון מאפשר לעובד בתנאים מסוימים לצאת לחופשת לידה ולהאריך את חופשת הלידה אם נולד יותר מילד אחד, הילד שנולד חולה ואושפז או שנולד ילד פג המאושפז בתקופה ממושכת.

כמו כן, אין בעובדה שהעובד יצא לחופשת לידה, כדי לפגוע בזכות בת הזוג, ככל שהיא עובדת, לצאת לחופשת לידה. במקביל תוקן חוק הביטוח הלאומי על מנת לזכות את העובד שיצא לחופשה בדמי לידה אם מתקיימות לגביו תקופות ההכשרה הקבועות באותו חוק (ותק מספיק) ובת זוגו זכאית גם היא לדמי לידה. דמי הלידה הכרוכים בדמי הביטוח של הגבר ישולמו לאישה. תשלום דמי הלידה של הגבר תלוי בכך שבעד אותה תקופה לא שולמו לאישה דמי לידה ובתנאי שהתקופה שבעדה זכאי הגבר לדמי לידה אינה פחותה מ- 21 יום.