יותר מ-25 שנות ניסיון בדיני עבודה, הטרדה מינית בעבודה, אפליה.

עבודות אסורות או מוגבלות בהריון

עבודות אסורות בהריון

אישה בגיל הפוריות ובהריון לא תיחשף בעבודתה לקרינה, בתקופת ההריון וההנקה, בשיעור העולה על הקבוע בתקנות ולעבודה עם חומרים מסוכנים: בנזול, זרנוך ותרכובותיו, מתיל כספית.

במקומות עבודה עם קרינה או חומרים מסוכנים מודיעים על ההריון מיד  

במקומות עבודה שבהם יש חשיפה לחומרים הנ"ל או לקרינה, על העובדת להודיע מיידית שהיא בהריון (ולא לחכות לחודש החמישי) לא יאוחר מחלוף 10 ימים מהיום שנודע לה על הריונה, בצירוף אישור רפואי.
אם העובדת אינה זכאית לגמלה מכוח חוק הביטוח הלאומי או לתשלום כלשהו מכוח הסכם או חוזה עבודה, ימי היעדרות מכוח אותו סעיף יהיו כדין היעדרות מפאת מחלה. 

כמו כן, ומאחר שלעיתים ההיעדרות של עובדת בהריון נובעת לאו דווקא ממצבה הבריאותי לרגל ההיריון אלא מסוג העבודה, אופן ביצוע העבודה או מקום העבודה, נקבע כי עובדת רשאית להיעדר מהעבודה אם אישר רופא כי בשל אופי העבודה, סוג העבודה או מקום העבודה נבצר מהעובדת לבצע את עבודתה או אם אופי העבודה, סוג העבודה או מקום העבודה מסכנים את העובדת או את עוברה. 

זכות היעדרות במקרים אלה תינתן אם המעביד לא מצא לעובדת עבודה חלופית מתאימה אחרת ודינה של ההיעדרות כדין חופשה ללא תשלום. עם זאת יישמרו הזכויות התלויות בוותק של העובדת. במקביל תוקנה ההגדרה של "שמירת הריון" בחוק הביטוח הלאומי ונקבע כי "שמירת היריון" היא היעדרות מהעבודה מפאת אחד משניים:

קרינה מייננת מצב רפואי הנובע מההיריון.

קרינה מייננת סוג העבודה, מקום ביצועה של העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את האישה או את עוברה.

התיקון של חוק הביטוח הלאומי מעגן מדיניות שביצע המוסד בפועל, בשים לב לפסיקת בית הדין לעבודה בעניין זה.

זכות עובדת שמניקה להיעדר מעבודה מסוכנת

החוק מתוקן באופן שתינתן לעובדת שמניקה, אשר אסור לה לעבוד בעבודות מסוימות על פי חוק בשל ההנקה, שאינה זכאית לחופשה ללא תשלום אחרי חופשת לידה, להיעדר מהעבודה. דין ההיעדרות כדין חל"ת לכל דבר ועניין – כלומר, אין בהיעדרות זו כדי לשמור על זכויות הוותק של העובדת.