יותר מ-25 שנות ניסיון בדיני עבודה, הטרדה מינית בעבודה, אפליה.

פיטורי מרצה בגלל קשר מיני עם סטודנטית

פיטורים רומן בעבודה

פסק דין בעניין פיטוריו של התובע מעבודתו כחבר סגל במכללה האקדמית תל חי בעקבות קשר מיני שניהל עם סטודנטית שלימד ועקב שיעורים פרטיים אותם העביר לה בניגוד לכללי המכללה. התובע ניהל מערכת יחסים אינטימית עם סטודנטית אותה לימד. מספר חודשים לאחר תחילת הקשר, הודיעה הסטודנטית לתובע כי היא בהריון ולאחר זמן מה החליטה על הפסקת ההריון. הקשר בין השניים הסתיים מספר חודשים לאחר מכן.

הסטודנטית אינה צד לתיק וגם לא הוזמנה למתן עדות. מערכת היחסים בין התובע לסטודנטית נודעה לנתבעת, והעניין עבר לטיפולה של הממונה על הטרדות מיניות במכללה. הממונה נפגשה עם הסטודנטית והתובע, והגישה לנתבעת סיכום אירוע לפיו:

בין השניים התקיים קשר אינטימי תוך יחסי מרות, התובע שמר על הקשר בחשאיות מהנהלת הנתבעת. הממונה התרשמה כי מדובר בניצול יחסי מרות והטרדה מינית של בעל סמכות כלפי סטודנטית, וכן הפרה של כללי האתיקה בשל מתן שיעורים פרטיים תוך ניגוד עניינים. הממונה המליצה לנתבעת להשעות  את התובע כדי לצמצם פגיעה בסטודנטיות נוספות וכן לנקוט באמצעים משמעתיים כלפיו, ולהעמיד לרשות הסטודנטית סיוע נפשי.

לאחר השימוע פוטר התובע מהנימוקים הבאים:

"קיימת מערכת יחסים אינטימית עם סטודנטית, אשר הגיעה אליך על מנת להסתייע בלימודים ולאור היותך מתרגל בקורס. בקשותיך מהסטודנטית לאורך הקשר לשמור אותו בסוד מבהירה כי הבנת שמעשיך לא ראויים ולא אתיים, ולמרות זאת בחרת להמשיך בהם. הטענה שהעלית בפנינו כי גם הסטודנטית "אשמה" במידה שווה והיחסים היו בהסכמה, מלמדת כי אינך מבין גם עד לרגע זה את חומרת מעשיך ואת מעמדך כחבר סגל. במערכת היחסים הנ"ל,  ניצלת את מעמדך כמתרגל כלפיי סטודנטית שהייתה זקוקה לסיוע לימודי, והסכמתה למערכת היחסים האינטימית אינה הסכמה אמיתית ואינה תקפה. לצערנו אינך מבין את משמעותו של החוק למניעת הטרדה מינית ואת הנורמה האוסרת על קיום יחסים אינטימיים תוך ניצול יחסי מרות. באשר להפרה האתית החמורה בכך שתרגלת סטודנטית, ההסבר שלך כי ניתן לראות בכך עזרה לימודית של חבר סגל לסטודנט כלשהו, אינו מקובל. לבטח אין זו עזרה כאשר השיעורים הפרטיים מועברים בביתך או בבית העסק שלך. הפרה של כלל אתי בסיסי זה היא חמורה ועולה כדי מעילה חמורה באמון והפרה חמורה של כללי ההוראה. זוהי גם הפרה ברורה של סעיף 2.5 לכתב המינוי שלך. חשיפת המבחן בפני הסטודנטית… מעצימה את חוסר ההבנה הבסיסי של תפקידך כמרצה במכללה ומהווה הפרה חמורה כשלעצמה של חובותיך כמרצה, של כללי ההוראה, האתיקה ופגיעה חמורה באמון. למותר לציין שהתנהלותך מהווה גם פגעה בשם המכללה ובנורמות האתיות שהמכללה דוגלת בהן ומקדמת אותן".

בעקבות החלטה זו, התובע הגיש תביעה שבה תבע פיצוי  של 350,000 שקל, שבהם פיצוי בגין פיטורים שלא כדין בסך 60,000 ₪; פיצוי בגין לשון הרע בסך 200,000 ₪ ועוד רכיבי תביעה.

התובע: הקשר הזוגי היה בהסכמה וללא ניצול מרות

התובע טען שסייע לסטודנטית מחוץ לשעות הלימוד כפי שהיה מקובל בקרב המרצים במכללה מבלי לקבל תשלום כלשהו. לטענתו, הוחלט לפטרו עוד לפני השימוע שנעשה למראית עין בלבד.

נטען שהנתבעת פרסמה ברבים את דבר פיטוריו בשל האשמה בהטרדה מינית, ובכך פגעה בשמו הטוב וביכולתו לשוב ולמד במוסדות אקדמיים בעתיד.

בית הדין לגבי בירור הטרדה מינית שנעשה על ידי הממונה

באשר להחלטת הפיטורים והקביעה לגבי ניצול יחסי מרות. קיומו של קשר מיני בין התובע ל-א' נעשה תוך קיומם של יחסי מרות:

התובע יכול היה להשפיע באופן לא מבוטל על מידת הצלחתה שלה בקורס, מעצם מעורבותו בחיבור הבחינה ומתן הציון. התובע היה מודע לפסול שבמערכת היחסים וניסה להסתיר אותה מהנתבעת. טענת התובע כי א' הסכימה לקשר אינה משנה נוכח יחסי המרות בין השניים.

אין לשלול אפשרות שמערכת יחסים תתקיים ללא ניצול יחסי מרות ומתוך רצונם החופשי של אנשים בוגרים, אך על בעל המרות לשכנע כי פערי הכוחות לא נוצלו לרעה באמצעות הקשר המיני, בין היתר על דרך של דיווח על הקשר המתרקם לממונים.

התובע היה מודע לאפשרות של דיווח לנתבעת, אך הוא בחר להסתיר במודע את הקשר. נוכח כל האמור, לא נפל פגם בשיקול הדעת שהפעילה הנתבעת בנסיבות העניין; אשר להפרת כללי האתיקה, לא רק שהתובע העביר שיעורים פרטיים בניגוד להנחיות, אלא שבמהלך הקשר האינטימי עם א', היא היתה חשופה לבחינה בקורס בו שימש התובע כמתרגל, כאשר למדה בביתו. מדובר בעבירה אתית.

משמעותה של התנצלות במקרה של הטרדה מינית

התובע אמנם התנצל על מעשיו, אך ספק אם ניתן היה ללמוד מההתנצלות שהוא מבין את חומרת מעשיו. על כן, ניתן להבין את שיקול הדעת של הנתבעת לגבי בוחן המציאות הלקוי של התובע ואת החלטתה כי הוא אינו ראוי להמשיך וללמד בנתבעת.

לפיכך, החלטת הנתבעת לסיים את עבודתו של התובע, נוכח התנהלותו ומעשיו, אינה בלתי סבירה ולא נפלו בה פגמים או שיקולים זרים והוא אינו זכאי לפיצוי בגין פיטורים שלא כדין; הטענה לאכיפה בררנית ביחס לאיסור על קשר מיני ביחסי מרות, נדחתה.